torstai 5. tammikuuta 2012

Mikä ja milloin on lopun aika?

Ilmaus 'lopun aika' löytyy viidestä eri kohdasta Danielin kirjassa. Kun Gabriel näyttäytyi Danielille, niin enkeli selitti vierailunsa syytä hänelle sanoen: ”olen tullut saadakseni sinut ymmärtämään, mikä kansaasi kohtaa päivien lopulla, sillä on vielä tulevia päiviä koskeva näky.”

Vartiotorni on opettanut pitkään, että maailma astui ennaltakerrottuun ”päivien loppuun” ja lopun aikaan vuonna 1914. Onko se kuitenkaan totta? Ja edelleen: onko olemassa mitään tapaa, jolla voisimme luotettavasti varmistua asiasta suuntaan tai toiseen? Jos 'lopun ajan' alkaminen on vielä tulevaisuudessa, niin silloin Jehovan todistajilla on riskinä olla sokaistuneita, kun odottamattomat tapahtumat alkavat ilmaantua näyttämölle. Koska monet profetiat nivoutuvat 'lopun aikaan' --- tuon ajankohdan palvellessa ajan merkkipaaluna --- on elintärkeää, että kykenemme sijoittamaan itsemme suhteessa tuohon ajanjaksoon.


Yksi Vartiotornin Danielin profetian tulkinnan epäjohdonmukaisuus liittyy siihen, mitä saamme lukea Danielin 11:35:stä, joka kuuluu: ”Ja jotkut ymmärtäväisistä saatetaan kompastumaan, jotta heidän takiaan tehtäisiin jalostustyötä ja puhdistusta ja valkaisua lopun aikaan asti, sillä se on vasta määräaikana.”

Seuran kommentaari -kirjassa ”Kiinnitä huomiota Danielin profetiaan” sanotaan tästä jakeesta, että ne ymmärtäväisistä, jotka pohjan kuningas saattaisi kompastumaan, kompastuivat Neuvosto-agentteihin, jotka soluttautuivat järjestöön esittämällä Jehovan todistajia. Sivun 275 mukaan ”lopun aika”, kuten yllä olevassa jakeessa on lainattuna 'täytyy yhdistää sen ajanjakson loppuun, joka Jumalan kansan jalostamiseksi tarvittiin, kun se kesti pohjoisen kuninkaan hyökkäyksen kohteena. Kompastuminen ilmeisesti päättyi Jehovan ”määräaikana”'.

On siis niin, että Vartiotorni on mielivaltaisesti tulkinnut ilmauksen ”lopun aika” sopimaan meidän omiin yksityisiin tulkintoihimme. He ovat rikkoneet tuon erityisen ajan merkkipaalun käyttöä. Sillä, jos Jehovan todistajat uskovat, että lopun aika alkoi vuonna 1914 ja hyväksyt Danielin 11:35:n koskemaan kylmän sodan aikaista ajanjaksoa, niin kuinka Raamatunkohta sanoo, että lopun aika on vielä määräaikaa varten? Vartiotorni on selvästi hämärtänyt profetian merkitystä antamalla täysin erilaisen merkityksen yksinkertaiselle ilmaukselle – lopun aika.

Ilmeisesti jotkut ymmärtäväisistä, jotka saatetaan kompastumaan, eivät ole veljiä kaukaisella Venäjällä, vaan he ovat paljon lähempänä kotia. He ovat niitä, joiden oletetaan opettavan Jehovan todistajille näitä elintärkeitä profetioita, mutta jotka turvautuvat nokkelasti keksittyihin keinotekoisiin profetian tulkintoihin, jotka tulevat lopulta koettelemaan kaikkien niiden Jehovan todistajien uskoa, jotka turvautuvat Vartiotorniin hengellisen ohjauksen saamiseksi.

Danielin profetia tarjoaa tärkeää tietoa siitä mitä mitä tulee ja mitä ei tule tapahtumaan kriittisenä lopun aikana. Niinpä meidän pitäisi kyetä määrittämään, että missä kohtaa ajan virrassa olemme, jos voimme saada selville kuvaillut taphtaumat, jotka merkitsevät lopun ajan alkamista. Ongelma tosin on, jos nuo tapahtumat eivät ole vielä tapahtuneet. Daniel 11:40 esittää, mitä tapahtuu tuona ajankohtana sanomalla: ”Ja lopun aikana etelän kuningas ryhtyy iskemään yhteen hänen kanssaan, ja pohjoisen kuningas ryntää vaunuilla ja ratsumiehillä ja monilla laivoilla häntä vastaan, ja hän on tunkeutuva maihin ja tulviva ylitse ja kulkeva läpi.”

Vartiotorni on tulkinnut tämän profetian osuuden soveltuvan NL:ään ja USA:han sinä ajankohtana, jolloin nuo kaksi vastakkaista kansakuntien blokkia ryhtyivät kesinäiseen tunkeilukilpaan kylmän sodan alkaessa. Mutta meidän tulisi kysyä, että jos lopun ajan sanotaan alkaneen jo 1914, niin miksi profetian ensimmäinen maininta siitä koskisi tapahtumia jotka oletetusti tulivat ilmeisiksi 1950 -luvulta lähtien 1980 -luvun lopulle asti? Miksei ole mainintaa lopun ajan alkamisesta ennen kuin saavutamme jakeen 40? Meille on opetettu, että jakeessa 35 mainittu kompastuminen ja puhdistaminen tapahtuivat kylmän sodan aikana ja kuitenkin profetia selvästi sanoo, että nuo kehitysvaiheet tapahtuivat ennen lopun määräajan alkamista. Eli miksi on niin, että muutamaa jaetta myöhemmin juuri samassa tekstiyhteydessä, josta löydämme ensimmäisen viittauksen lopun aikaan, me sovellamme sen aivan samaan ajanjaksoon, kuin sen, jossa koetus ja puhdistaminen tapahtuvat ja joiden Raamattu sanoo tapahtuvan ennen lopun aikaa? (Aivan kuin pakatakseen tätä ilmeistä ristiriitaa Vt on viimeisempinä vuosina esittänyt absurdin maininnan, että 'tungettelu' alkoi jo vuonna 1914 ja on ollut käynnissä monin eri tavoin siitä lähtien)

Nämä ovat hämmentäviä asioita. Kysymys kuuluu, että voidaanko ne selvittää? Vastaus on kyllä: Me voimme ratkaista tämän kysymyksen ja selvittää mikä lopun aika on käyttämällä päättelykykyämme. Koska Paavali kirjoitti, että kaikki tiedon ja viisauden aarteet ovat huolellisesti kätkettyinä Kristuksessa, niin konsultoikaamme mestariopettajan sanoja nähdäksemme voisiko hän luoda hiukan valoa kohtaamaamme pulmaan. Sarjassa kuvauksia Jeesus selitti Matteuksen 13:ssa luvussa, että hänen kuvauksissaan käyttämä elonkorjuu oli todellisuudessa tämän nykyisen pahan asianjärjestelmän päättymisen aika.

Vertauksessa vehnästä ja rikkaruohoista Matteuksen 13:39-42 sanoo: ”Elonkorjuu on asiainjärjestelmän päättyminen, ja elonkorjaajat ovat enkeleitä. Sen tähden niin kuin rikkakasvit kerätään ja poltetaan tulessa, niin on asiainjärjestelmän päättymisessä. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he keräävät hänen valtakunnastaan kaiken, mikä aiheuttaa kompastumista, ja ne, jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin.”

Ja kuvauksessa nuotasta Jeesus sanoi Matteus 13:49:ssä ”Siten on asiainjärjestelmän päättymisessä: enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin.”

Kysymys kuuluu: Onko Kristus lähettänyt enkelinsä erottelemaan pahat vanhurskaista? Mitä ilmeisimmin ei ole. Matteuksen 24:40 sijoittaa erottelun tapahtuvaksi Kristuksen varkaankaltaisessa saapumisessa, jonka vuoksi hän jatkoi 42:ssa jakeessa kehoittaen meitä sanoen: ”Pysykää siis valveilla, koska ette tiedä, minä päivänä Herranne tulee.” Se pelkkä tosiasia, että Jehovalla on järjestö, joka on erillään ja selvästi erossa kristikunnan lahkoista, ei tarkoita sitä, että Kristus olisi käynnistänyt lopullisen erottelemisen.

Kuten on käsitelty muualla e-watchman -sivustolla, niin se tosiasia, että Jehovan todistajia vitsaavat kaikki samat pahuudet kuin kaikkia muita uskontoja, pitäisi olla voimakas vastaväite Vartiotornin tulkinnoille asianjärjestelmän päättymistä koskevista Jeesuksen kuvauksista. Se, että kirjaimellisesti kymmeniä tuhansia Jehovan todistajia erotetaan laittomuuden erilaisten muotojen vuoksi, osoittaa kaikki toisenlaiset esitykset valheiksi. Vielä lisäksi järjestössä on lukuisia kompastumista aiheuttavia asiota – niin monia, että niitä ei ole tässä tarpeen luetella. Järkevä mieli voi varmasti käsittää sen yksinkertaisen totuuden, ettei Kristus ole lähettänyt enkeleitään poistamaan kompastuskiviä ja laittomia yksilöitä keskuudestamme. Toisin väittäminen on epätodellisuuden vaalimista.

Mutta mitä tekemistä tällä on lopun ajan kanssa?

Kristillisissä kreikkalaisissa kirjoituksissa ”päättymiseksi” käännetty kreikan sana on 'syntelia'. Septuagintassa, joka oli heprealaisen vanhan testamentin ensimmäinen kreikkalainen käännös, 'synteliaa' käytettiin ja sittemmin käännettiin englanniksi tarkoittamaan ”lopun aikaa.”

Joten asianjärjestelmän päättyminen on sama asia kuin lopun aika. Sen johdosta, kuten yllä on esitetty, me emme ole elonkorjuussa, tai asiainjärjestelmän päättymisessä, emmäkä me myöskään ole lopun ajassa.

Ei kommentteja: